Korte uitleg

Projecten voorzien van een goede beknopte onderbouwing van de subsidieaanvraag en een concrete specificatie van de te besteden gelden, moeten zijn ingediend bij de stichting voor 1 maart van het jaar waarin de uitkering wordt gedaan.

De begunstigde dient een in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon te zijn. Bij de aanvraag door een rechtspersoon dient een kopie van een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten van de rechtspersoon meegestuurd te worden.

Aanvragen komen in principe alleen in aanmerking voor eenmalige bijdragen. Eventueel volgende aanvragen vereisen hernieuwde beoordeling. Bijdragen aan van tevoren aangekondigde langlopende projecten kunnen over meer jaren worden verdeeld.

Kleinschalige projecten met inzet van voornamelijk vrijwilligers met een grote persoonlijke betrokkenheid hebben de voorkeur. Bouw-, personele- en reiskosten komen in principe niet voor subsidie in aanmerking.

Projecten met betrekking tot mensen kunnen ten goede komen aan lichamelijk, geestelijk of economisch zwakkere mensen of groepen. Individuele hulpverlening komt in principe niet voor subsidie in aanmerking.

Dit formulier is nog niet beschikbaar.