Financieel

De stichting is een vermogensfonds en heeft geen beleid om externe fondsen te werven. De uitkering aan derden komen volledig uit het (rendement op) eigen vermogen.

Baten en lasten 2018

Lasten
Uitkeringen aan derden 121.943
Accountantskosten 1.815
Algemene kosten 3.405
Baten
Opbrengst beleggingen 30.277
Exploitatietekort 96.886

 

De cijfers over 2018 zijn gecontroleerd en op 10 april 2019 integraal goedgekeurd door onze externe accountant Hut & Co, Registeraccountants uit Groningen.

Het jaarverslag en de cijfers over 2019 zullen zo snel mogelijk na goedkeuring door onze accountant en het bestuur op deze website worden gepubliceerd. De eerstvolgende bestuursvergadering is medio april 2020.