Financieel

De stichting is een vermogensfonds en heeft geen beleid om externe fondsen te werven. De uitkering aan derden komen volledig uit het (rendement op) eigen vermogen.

Baten en lasten 2020

Lasten
Uitkeringen aan derden 97.635
Algemene lasten 2.638
Baten
Opbrengst beleggingen 21.755
Exploitatietekort 78.518

De cijfers over 2020 zijn gecontroleerd en op 16 april 2021 integraal in de bestuursvergadering goedgekeurd.

Het jaarverslag en de cijfers over 2021 zullen zo snel mogelijk na goedkeuring door het bestuur op deze website worden gepubliceerd. De eerstvolgende bestuursvergadering is medio april 2022.