Meerjarig Beleidsplan 2016-2021

De werkwijze van de stichting is vastgelegd in het meerjarig beleidsplan 2016-2021. Dit beleidsplan is door het bestuur vastgesteld in april 2017. Hieronder leest u de hoofdlijnen.

1. Doelstelling en actueel beleid
De stichting voert als beleid haar vermogen te beleggen met een lange termijn horizon, opdat de stichting tot in lengte van dagen in overeenstemming met haar statutaire doelstelling financiële bijdragen kan geven aan kleinschalige projecten ter bevordering van gezondheid en welzijn van mens en dier of hun leefomgeving.

2. Verwerven van fondsen
De stichting is een vermogensfonds en heeft geen actief beleid om externe fondsen te werven. De beschikbare fondsen geven jaarlijks financiële rendementen.

3. Besteding van middelen
Het rendement van het vermogen zal, behoudens kosten voor instandhouding van het fonds, worden aangewend voor ondersteuning van projecten zoals in de statuten omschreven.

4. Werkwijze
Jaarlijks wordt, afhankelijk van de ontwikkeling van het vermogen, een uit te keren deel daarvan vastgesteld. De ingediende aanvragen tot het verkrijgen van een bijdrage voor projecten worden aan de hand van de op basis van de statuten gestelde criteria en de aanvullend opgestelde richtlijnen door het bestuur beoordeeld en (gedeeltelijk) gehonoreerd of afgewezen.

In beginsel wordt eenmaal per jaar, ter gelegenheid van de jaarvergadering, bepaald welke goede doelen een bijdrage ontvangen, waarna de uitkeringen voor de zomervakantie plaatsvinden. De projecten, die beantwoorden aan de doelomschrijving van de statuten, en die worden goedgekeurd door de vergadering, ontvangen bijdragen tot maximaal 5.000 euro. Het is de bedoeling deze algemene maatstaf te blijven hanteren en het beleid te dien aanzien voort te zetten. Aanvragen worden in beginsel in behandeling genomen indien zij in de hiervoor aangegeven openstellingsperiode compleet en gebruik makend van het digitale aanvraagformulier zijn ontvangen. Er zullen geen aanvragen van instellingen in behandeling genomen worden waarin bestuurders van de stichting zakelijke belangen hebben of recent hebben gehad.